Friday, February 12, 2010

Rudram - Shivaratri 2010

\centerline{|| namakam.h ||}

\centerline{dhyaanam.h}

aapaataalanabhaHsthalaantabhuvanabrahmaaNDamaavisphura\-
jjyotiH sphaaTikaliN^gamaulivilasat.h puurNenduvaantaamR^itaiH |
astokaaplutamekamiishamanishaM rudraanuvaakaaJNjapan.h
dhyaayediipsita siddhaye.adrutapadaM vipro.abhishhiJNjechchhivam.h ||
\bigskip

brahmaaNDavyaaptadehaa bhasitahimaruchaa bhaasamaanaa bhujaN^gaiH
kaNThe kaalaaH kapardaakalita shashikalaashchaNDakodaNDahastaaH |
tryakshaa rudraakshamaalaaH praNatabhayaharaaH shaaMbhavaa muurtibhedaaH
rudraaH shriirudrasuuktaprakaTitavibhavaa naH prayachchhantu saukhyam.h ||
\bigskip

Rudram part 1Rudram part 2
Rudram part 3


\centerline{|| oM namo bhagavate rudrAya ||}
\medskip

namaste rudramanyava utota ishhave namaH |
namaste astu dhanvane bAhubhyA\-muta te namaH || 1\.1||
\medskip

yAta ishhuH shivatamA shivaM babhUva te dhanuH |
shivA sharavyA yA tava tayA no rudra mR^iDaya || 1\.2||
\medskip

yA te rudra shivA tanU\-raghorA.apApakAshinI |
tayA nastanuvA shantamayA girisha.ntAbhichAkashIhi || 1\.3||
\medskip

yAmishhuM girisha.nta haste bibharshhyastave |
shivAM giritra tAM kuru mA hi\m+sIH purushhaM jagat.h || 1\.4||
\medskip

shivena vachasA tvA girishAchchhA vadAmasi |
yathA naH sarvamijjagadayaxma\m+sumanA asat.h || 1\.5||
\medskip

adhyavochadadhi vaktA prathamo daivyo bhishhak.h |
ahI\m+shcha sarvAJNjaMbhayantsarvAshcha yAtudhAnyaH || 1\.6||
\medskip

asau yastAmro aruNa uta babhruH suma.ngalaH |
ye chemA\m+rudrA abhito dixu |
shritAH sahasrasho.avaishhA\m+heDa Imahe || 1\.7||
\medskip

asau yo.avasarpati nIlagrIvo vilohitaH |
utainaM gopA adR^ishannadR^ishannudahAryaH |
utainaM vishvA bhUtAni sa dR^ishhTo mR^iDayAti naH || 1\.8||
\medskip

namo astu nIlagrIvAya sahasrAxAya mIDhushhe |
atho ye asya satvAno.ahaM tebhyo.akarannamaH || 1\.9||
\medskip

pramu.ncha dhanvanastva\-mubhayo\-rArtniyo\-rjyAm.h |
yAshcha te hasta ishhavaH parA tA bhagavo vapa || 1\.10||
\medskip

avatatya dhanustva\m+ sahasrAxa shateshhudhe |
nishIrya shalyAnAM mukhA shivo naH sumanA bhava || 1\.11||
\medskip

vijyaM dhanuH kapardino vishalyo bANavA\m+ uta |
aneshannasyeshhava Abhurasya nishha.ngathiH || 1\.12||
\medskip

yA te heti\-rmIDhushhTama haste babhUva te dhanuH |
tayA.asmAnvishvatastva\-mayaxmayA paribbhuja || 1\.13||
\medskip

namaste astvAyudhAyAnAtatAya dhR^ishhNave |
ubhAbhyAmuta te namo bAhubhyAM tava dhanvane || 1\.14||
\medskip

pari te dhanvano heti\-rasmAnvruNaktu vishvataH |
atho ya ishhudhistavAre asmannidhehi tam.h || 1\.15||
\medskip

namaste astu bhagavan.h vishveshvarAya mahAdevAya tryaMbakAya
tripurAntakAya trikAgni\-kAlAya kAlAgnirudrAya
nIlakaNThAya mrutyu.njayAya sarveshvarAya
sadAshivAya shrImanmahAdevAya namaH || 2\.0||
\medskip

namo hiraNyabAhave senAnye dishA.n cha pataye namo namo
vR^ikshebhyo harikeshebhyaH pashUnAM pataye namo namaH
saspiJNcharAya tvishhImate pathInAM pataye namo namo
babhlushAya vivyAdhine.annAnAM pataye namo namo
harikeshAyopavItine pushhTAnAM pataye namo namo
bhavasya hetyai jagatAM pataye namo namo
rudrAyAtatAvine kshetrANAM pataye namo namaH
sUtAyAhantyAya vanAnAM pataye namo namaH || 2\.1||
\medskip

rohitAya sthapataye vR^ikshANAM pataye namo namo
mantriNe vaaNijAya kakshANAM pataye namo namo
bhuva.ntaye vArivaskR^itAyaushhadhInAM pataye namo nama
uchchairghoshhAyAkrandayate pattInAM pataye namo namaH
kR^itsnavItAya dhAvate satvanAM pataye namaH || 2\.2||
\medskip

namaH sahamAnAya nivyAdhina AvyAdhinInAM
pataye namo namaH
kakubhAya nishhaN^giNe stenAnAM pataye namo namo
nishhaN^giNa ishhudhimate taskaraaNaaM pataye namo namo
vaJNchate parivaJNchate stAyUnAM pataye namo namo
nicherave paricharAyAraNyAnAM pataye namo namaH
sR^ikAvibhyo jighA\m+sadbhyo mushhNatAM pataye namo namo
.asimadbhyo naktaM charad.hbhyaH prakR^intAnAM pataye namo nama
ushhNIshhiNe giricharAya kuluJNchAnAM pataye namo namaH || 3\.1||
\bigskip

ishhumad.hbhyo dhanvAvibhyashcha vo namo nama
AtanvAnebhyaH pratidadhAnebhyashcha vo namo nama
Ayachchhad.hbhyo visR^ijadbhyashcha vo namo namo
.asyadbhyo vid.hdhyadbhyashcha vo namo nama
AsInebhyaH shayAnebhyashcha vo namo namaH
svapadbhyo jAgradbhyashcha vo namo nama\-
stishhThad.hbhyo dhAvadbhyashcha vo namo namaH
sabhAbhyaH sabhApatibhyashcha vo namo namo
ashvebhyo.ashvapatibhyashcha vo namaH || 3\.2||
\medskip

nama AvyadhinIbhyo vividhyantIbhyashcha vo namo nama
ugaNAbhyastR^i\m+hatIbhyashcha vo namo namo
gR^itsebhyo grutsapatibhyashcha vo namo namo
vrAtebhyo vrAtapatibhyashcha vo namo namo
gaNebhyo gaNapatibhyashcha vo namo namo
virUpebhyo vishvarUpebhyashcha vo namo namo
mahadbhyaH kshullakebhyashcha vo namo namo
rathibhyo.arathebhyashcha vo namo namo rathebhyaH || 4\.1||
\medskip

rathapatibhyashcha vo namo namaH
senAbhyaH senanibhyashcha vo namo namaH
kshattR^ibhyaH sa.ngrahItR^ibhyashcha vo namo nama\-
stakshabhyo rathakArebhyashcha vo namo namaH
kulAlebhyaH karmArebhyashcha vo namo namaH
puJNjishhTebhyo nishhAdebhyashcha vo namo nama
ishhukR^idbhyo dhanvakR^id.hbhyashcha vo namo namo
mrugayubhyaH shvanibhyashcha vo namo namaH
shvabhyaH shvapatibhyashcha vo namaH || 4\.2||
\medskip

namo bhavAya cha rudrAya cha namaH sharvAya cha pashupataye cha
namo nIlagrIvAya cha shitikaNThAya cha
namaH kapardine cha vyuptakeshAya cha
namaH sahasrAkshAya cha shatadhanvane cha
namo girishAya cha shipivishhTAya cha
namo mIDhushhTamAya cheshhumate cha namo hrasvAya cha vAmanAya cha
namo bR^ihate cha varshhIyase cha
namo vR^iddhAya cha saMvR^id.hdhvane cha || 5\.1||
\medskip

namo agriyAya cha prathamAya cha nama Ashave chAjirAya cha
namH shIghriyAya cha shIbhyAya cha
nam UrmyAya chAvasvanyAya cha
namaH strotasyAya cha dvIpyAya cha || 5\.2||
\medskip

namo jyeshhThAya cha kanishhThAya cha
namaH pUrvajAya chAparajAya cha
namo madhyamAya chApagalbhAya cha
namo jaghanyAya cha budhniyAya cha
namaH sobhyAya cha pratisaryAya cha
namo yAmyAya cha kshemyAya cha
nama urvaryAya cha khalyAya cha
namaH shlokyAya chAvasAnyAya cha
namo vanyAya cha kakshyAya cha
namaH shravAya cha pratishravAya cha || 6\.1||
\medskip

nama AshushheNAya chAshurathAya cha
namaH shUrAya chAvabhindate cha
namo varmiNe cha varUthine cha
namo bilmine cha kavachine cha
namaH shrutAya cha shrutasenAya cha || 6\.2||
\medskip

namo dundubhyAya chAhananyAya cha namo dhR^ishhNave cha pramR^ishaaya cha
namo dUtAya cha prahitAya cha namo nishhaN^giNe cheshhudhimate cha
namastIkshNeshhave chAyudhine cha namaH svAyudhAya cha sudhanvane cha
namaH srutyAya cha pathyAya cha namaH kATyAya cha nIpyAya cha
namaH sUdyAya cha sarasyAya cha namo nAdyAya cha vaishantAya cha || 7\.1||
\medskip

namaH kUpyAya chAvaTyAya cha namo varshhyAya chAvarshhyAya cha
namo meghyAya cha vidyutyAya cha nama IghriyAya chAtapyAya cha
namo vAtyAya cha reshhmiyAya cha
namo vAstavyAya cha vAstupAya cha || 7\.2||
\medskip

namaH somAya cha rudrAya cha namastAmrAya chAruNAya cha
namaH shaN^gAya cha pashupataye cha nama ugrAya cha bhImAya cha
namo agrevadhAya cha dUrevadhAya cha
namo hantre cha hanIyase cha namo vR^ikshebhyo harikeshebhyo
namastArAya namaH shaMbhave cha mayobhave cha
namaH sha.nkarAya cha mayaskarAya cha
namaH shivAya cha shivatarAya cha || 8\.1||
\medskip

namastIrthyAya cha kUlyAya cha
namaH pAryAya chAvAryAya cha
namaH prataraNAya chottaraNAya cha
nama AtAryAya chAlAdyAya cha
namaH shashhpyAya cha phenyAya cha namaH
sikatyAya cha pravAhyAya cha || 8\.2||
\medskip

nama iriNyAya cha prapathyAya cha
namaH ki\m+shilAya cha kshayaNAya cha
namaH kapardine cha pulastaye cha
namo goshhThyAya cha gR^ihyAya cha
namastalpyAya cha gehyAya cha
namaH kATyAya cha gahvareshhThAya cha
namo hR^idayyAya cha niveshhpyAya cha
namaH pA\m+savyAya cha rajasyAya cha
namaH shushhkyAya cha harityAya cha
namo lopyAya cholapyAya cha || 9\.1||
\medskip

nama UrvyAya cha sUrmyAya cha
namaH parNyAya cha parNashadyAya cha
namo.apaguramANAya chAbhighnate cha
nama Akhkhidate cha prakhkhidate cha
namo vaH kirikebhyo devAnA\m+ hR^idayebhyo
namo vikshINakebhyo namo vichinvatkebhyo
nama Anirhatebhyo nama AmIvatkebhyaH || 9\.2||
\medskip

drApe andhasaspate daridrannIlalohita |
eshhAM purushhANAmeshhAM pashUnAM mA bhermAro mo eshhAM
ki.nchanAmamat.h || 10\.1||
\medskip

yA te rudra shivA tanUH shivA vishvAha bheshhajI |
shivA rudrasya bheshhajI tayA no mR^iDa jIvase || 10\.2||
\medskip

imA\m+rudrAya tavase kapardine kshayadvIrAya prabharAmahe matim.h |
yathA naH shamasad.hdvipade chatushhpade vishvaM pushhTaM grAme
aasminnanAturam.h || 10\.3||
\medskip

mR^iDA no rudrotano mayaskR^idhi kshayadvIrAya namasA vidhema te |
yachchhaM cha yoshcha manurAyaje pitA tadashyAma tava rudra praNItau || 10\.4||
\medskip

mA no mahAntamuta mA no arbhakaM
mA na ukshanta\-muta mA na ukshitam.h |
mA no vadhIH pitaraM mota mAtaraM priyA mA
nastanuvo rudra rIrishhaH || 10\.5||
\medskip

mAnastoke tanaye mA na Ayushhi mA no goshhu
mA no ashveshhu rIrishhaH |
vIrAnmA no rudra bhAmito.avadhI\-rhavishhmanto
namasA vidhema te || 10\.6||
\medskip

ArAtte goghna utta pUrushhaghne kshayadvIrAya
sumnamasme te astu |
rakshA cha no adhi cha deva brUhyathA cha naH
sharma yachchha dvibarhAH || 10\.7||
\medskip

stuhi shrutaM gartasadaM yuvAnaM mR^iganna bhIma\-mupahatnumugram.h |
mruDA jaritre rudra stavAno anyante
asmannivapantu senAH || 10\.8||
\medskip

pariNo rudrasya hetirvR^iNaktu pari tveshhasya durmatiraghAyoH |
ava sthirA maghavadbhyastanushhva mIDh.hvastokAya
tanayAya mruDaya || 10\.9||
\medskip

mIDhushhTama shivatama shivo naH sumanA bhava |
parame vruksha AyudhaM nidhAya kR^ittiM vasAna
Achara pinAkaM vibhradAgahi || 10\.10||
\medskip

vikirida vilohita namaste astu bhagavaH |
yAste sahasra\m+hetayo.anyamasmannivapantu tAH || 10\.11||
\medskip

sahasrANi sahasradhA bAhuvostava hetayaH |
tAsAmIshAno bhagavaH parAchInA mukhA kR^idhi || 10\.12||
\medskip

sahasrANi sahasrasho ye rudrA adhi bhUmyAm.h |
teshhA\m+sahasrayojane.avadhanvAni tanmasi || 11\.1||
\medskip

asmin.h mahatyarNave.antarikshe bhavA adhi || 11\.2||
nIlagrIvAH shitikaNThAH sharvA adhaH kshamAcharAH || 11\.3||
nIlagrIvAH shitikaNThA diva\m+rudrA upashritAH || 11\.4||
ye vR^iksheshhu saspi.njarA nIlagrIvA vilohitAH || 11\.5||
ye bhUtAnAmadhipatayo vishikhAsaH kapardinaH || 11\.6||
ye anneshhu vividhyanti pAtreshhu pibato janAn.h || 11\.7||
ye pathAM pathirakshaya ailabR^idA yavyudhaH || 11\.8||
ye tIrthAni pracharanti sR^ikAvanto nishhaN^giNaH || 11\.9||
ya etAvantashcha bhUyaa\m+sashcha disho rudrA vitasthire
teshhA\m+sahasra\-yojane .avadhanvAni tanmasi || 11\.10||
namo rudrebhyo ye pR^ithivyAM ye .antarikshe
ye divi yeshhAmannaM vAto varshhamishhava\-stebhyo dasha
praachIrdasha dakshiNA dasha pratIchIrdashodiichIrdashordhvaastebhyo
namaste no mR^iDayantu te yaM dvishhmo yashcha no dveshhTi
taM vo jambhe dadhAmi || 11\.11||
\medskip

tryaMbakaM yajAmahe sugandhiM pushhTivardhanam.h |
urvArukamiva bandhanAnmR^ityo\-rmukshIya mA.amR^itAt.h || 1||
\medskip

yo rudro agnau yo apsu ya oshhadhIshhu |
yo rudro vishvA bhuvanA.a.avivesha
tasmai rudrAya namo astu || 2||
\medskip

tamushhTuhi yaH svishhuH sudhanvA yo vishvasya kshayati bheshhajasya |
yakshvAmahe saumanasAya rudraM nabhobhi rdevamasuraM duvasya || 3||
\medskip

ayaM me hasto bhagavAnayaM me bhagavattaraH |
ayaM me vishva\-bheshhajo.aya\m+ shivAbhimarshanaH || 4||
\medskip

ye te sahasramayutaM pAshA mR^ityo martyAya hantave |
tAn.h yaGYasya mAyayA sarvAnava yajAmahe |
mR^ityave svAhA mR^ityave svAhA || 5||
\medskip

oM namo bhagavate rudrAya vishhNave mR^ityurme pAhi |
prANAnAM granthirasi rudro mA vishAntakaH |
tenAnnenApyAyasva || 6||
namo rudraaya vishhNave mR^ityurme pAhi
\medskip

\centerline{|| oM shAntiH shAntiH shAntiH ||}
\medskip

\centerline{|| iti shrIkR^ishhNayajurvedIya taittirIya saMhitAyAM}
\centerline{chaturthakANDe pa.nchamaH prapAThakaH ||}
\bigskip

http://www.shaivam.org/ssrudram.html


The Shri Rudram (Sanskrit श्रि रुद्रम्), to which the Chamakam (चमकम्) is added by scriptural tradition, is a Hindu stotra dedicated to Rudra (an epithet of Shiva), taken from the Yajurveda (TS 4.5, 4.7).[1][2]. Shri Rudram is also known as Sri Rudraprasna, Śatarudrīya, and Rudradhyaya. The text is important in Vedanta where Shiva is equated to the Universal Brahman. The hymn is an early example of enumerating the names of a deity,[3] a tradition developed extensively in the sahasranama literature of Hinduism. By the first few centuries CE, the recitation of the Śatarudrīya is claimed, in the Jābala Upanishad, to lead to immortality.[4] The hymn is referred to in the Shiva Purana.[5]

The text is also famous for its mention of the Shaivite Panchakshara ("five-syllable") mantra (Sanskrit: Namaḥ Śivāya), which appears in the text of the Śatarudrīya in the eighth anuvaka.[6] The text also contains the mantra Aum Namo Bhagavathe Rudraya.Through the chanting of Sri Rudram, Lord Siva's various attributes and aspects are invoked and worshipped. Chanting the Rudram is considered to be of great benefit. The Rudram chanting can be done with or without the accompaniment of a Vedic yagna ritual. When accompanied with the Vedic fire ritual, it is called the Rudra Yagnam. It is said that Lord Shiva after Bhasmasura was killed with the help of Lord Maha Vishnu performed the Tandava Dance and then Performed the "Rudra Yagna" for the Betterment of Humanity, this Place where the Rudra Yagna was performed is where the "Sri Kalahasti" Temple stands now, this temple also has one of the 12 Jyothirlingas of Parameshwara.

It consists of two texts from book four of the Taittiriya Samhita (TS 4.5, 4.7), which is a recension of the Black Yajurveda.

Shri Rudram or the Namakam (chapter five) describes the name or epithets of Rudra, which represent his aspects. Additionally, the devotee asks for the benevolent aspect of Shiva to be invoked rather than the terrible aspect and requests forgiveness of sins. The Chamakam (chapter seven) asks for the fulfilment of wishes. Each part consist of eleven anuvaka or hymns. Traditionally Rudra is assigned the number 11, and among the thirty three deities of the Vedic pantheon, eleven are considered forms of Rudra.
[edit] Shri Rudram

The anuvakas of Shri Rudram correspond to the eleven hymns of TS 4.5, with the final anuvaka extended by an additional eight verses, including the Mahamrityunjaya Mantra. The central Shaivite mantra, Aum Namah Sivaya is also derived from the Shri Rudram, it appears (without the aum) in TS 4.5.8.l.
[edit] Chamakam

The second part of the text, corresponding to TS 4.7, asks God for fulfillment of wishes. The repeated phrase, cha me literally means, "and to me [be this granted]", accompanied by a list of desirables which are primarily necessary appurtenances for Vedic sacrifices.

The original context of the Chamakam is the piling up of the fire-altar of the Vedic religion. The hymn invokes, apart from Agni and Vishnu at the beginning, a pantheon of Vedic deities that are successively linked with Indra to enable the yajamana or sacrificer/patron to successfully perform Vedic fire sacrifices or yagnyas, such as the Agnishthoma, Somayaga, and the Ashwamedha. The Chamakam can be interpreted both as a preparatory for a physical external sacrificial ritual, or the inner, possibly yogic sacrifice involving pranic control, since the yogic "vital airs" are explicitly mentioned as sacrificial adjuncts in anuvaka, or stanza 10.
[edit] Interpretation

The interpretations of the text commonly taught today are clearly Vedantic, while the Vedic texts at the time of their composition were probably intended for the context of ritual sacrifice.

The President of the Ramakrishna Mission, at Chennai, in commentating on the foreword to Swami Amritananda's translation of Sri Rudram and Purushasuktam, stated that "Rudra to whom these prayers are addressed is not a sectarian deity, but the Supreme Being who is omnipresent and manifests Himself in a myriad forms for the sake of the diverse spiritual aspirants." Sri Rudram occurs in the fourth Kanda of the Taittirya Samhita in the Yajur Veda.

Satguru Sivaya Subramuniyaswami explains in the lexicon section of his book, Dancing with Siva, that "Sri Rudram is a hymn to the wielder of awesome powers. It is a preeminent Vedic hymn to Lord Siva as the God of dissolution, chanted daily in Siva temples throughout India."

1 comment: