Friday, February 12, 2010

Ashtakams - Shiva


SPB, South Indian version
Pandit Jasraj, North Indian version


prabhuM prANanAthaM vibhuM vishvanAthaM jagannAthanAthaM sadAnandabhAjAm.h |
bhavadbhavyabhUteshvaraM bhUtanAthaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 1||

gale ruNDamAlaM tanau sarpajAlaM mahAkAlakAlaM gaNeshAdhipAlam.h |
jaTAjUTabhaN^gottaraN^gairvishAlaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 2||

mudAmAkaraM maNDanaM maNDayantaM mahAmaNDala bhasmabhUshhadharaMtam.h |
anAdihyapAraM mahAmohahAraM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 3||

taTAdho nivAsaM mahATTATTahAsaM mahApApanAshaM sadAsuprakAsham.h |
girIshaM gaNeshaM maheshaM sureshaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 4||

girindrAtmajAsa.ngrahItArdhadehaM girau sa.nsthitaM sarvadA sannageham.h |
parabrahmabrahmAdibhirvandhyamAnaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 5||

kapAlaM trishUlaM karAbhyAM dadhAnaM padAmbhojanamrAya kAmaM dadAnam.h |
balIvardayAnaM surANAM pradhAnaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 6||

sharachchandragAtraM guNAnanda pAtraM trinetraM pavitraM dhaneshasya mitram.h |
aparNAkalatraM charitraM vichitraM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 7||

haraM sarpahAraM chitA bhUvihAraM bhavaM vedasAraM sadA nirvikAram.h |
shmashaane vadantaM manojaM dahantaM shivaM shaN^karaM shambhumIshAnamIDe || 8||

stavaM yaH prabhAte naraH shUlapANe paThet.h sarvadA bhargabhAvAnuraktaH |
sa putraM dhanaM dhAnyamitraM kalatraM vichitraM samAsAdya mokshaM prayAti || 9||

Cosmic, Techno!


SPB wannabe, South Indian version

Brahma Muraari Surarchita Lingam
Nirmala Bhaashita Sobhitha Lingam
Janmaja Dhukha Vinaasaha Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Devamuni Pravaraarchita Lingam
Kaama Dahana Karunaakara Lingam
Ravana Darpa Vinaasaha Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Sarva Sugandha Sulepitha Lingam
Buddhi Vivaardhana Kaarana Lingam
Siddha Suraasura Vandhitha Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Kanaga Mahaamani Bhooshitha Lingam
Panipati Veshthitha Sobitha Lingam
Daksha Suyajna Vinaasana Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Kunkuma Chandhana Lehpitha Lingam
Pankaja Haara Susobhitha Lingam
Sanchitha Paapa Vinaashana Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Deva Ganaarchita Sevitha Lingam
Bhavair Bhakhi Bhirevacha Lingam
Dinakara Koti Prabhaakara Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Ahshta Dalopari Veshthitha Lingam
Sarva Samudbhava Kaarana Lingam
Ahshta Daridra Vinaasana Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Suraguru Suravara Poojitha Lingam
Suravana Pushpa Sadarchitha Lingam
Paraath Param Paramatmaka Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Lingashtaka Midam Punyam
Yah Pathet Sivasannidhau
Sivaloka Mahaapnoti
Sivehna Saha Modatheh


SPB wannabe, South Indian version

Tridalam trigunakaram trinetram ch triayudham
Trijanam paapsanhaarmek billvm shivarpanam 1

Trishakae: bilv patrench hychhidrae: komalae: shubhae:
Shivpujam karishyami hyekbillvm shivarpanam 2

Akhand bilvpatren pujite nandikeshvaram
Shuddhyati sarvpaapebhyo hyekbillvm shivarpanam 3

Shaligram shilamekam vipranam jaatuarpyet
Somyagy mahapunymeka billvm shivarpanam 4

Dantikoti sahastrani vajpayshatani ch
koti kanya mahadanmekbillv shivarpanam 5

Laxmya: stanat uttpannam mahadev ch priyam
Bilvraksham pyachhami hyekbillv shivarpanam 6

Darshanam billvrakshsya sparshnam paapnashnam
Aghor paapsanhaarmek billv shivarpanam 7

Moolto bhrahmroopay, madhyato vishnuroopino
Agratah:shivroopay,hyekbillv shivarpanam 8

Billvashtakamidam punyam yah: pathat shiv sannidhau
Sarvpaapvinirmukta: shivlokmavapnuyaat

No comments:

Post a Comment